Articles

4 rodzaje raportów z audytu

Typy raportów z audytu

Istnieją cztery rodzaje raportów z audytu. Są to-

  1. Clean Report
  2. Qualified Report
  3. Zrzeczenie się odpowiedzialności
  4. Raport negatywny

Wyjaśniono je pokrótce w następujący sposób.

Raport czysty

Jeżeli biegły rewident nie ma zastrzeżeń w odniesieniu do spraw przedstawionych w sprawozdaniach finansowych, wydaje raport czysty. Stwierdza, że

Sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz rachunek zysków i strat w danym okresie.

Raport z zastrzeżeniami

Jeżeli biegły rewident ma zastrzeżenia w odniesieniu do określonych spraw wymienionych w sprawozdaniach finansowych, może zakwalifikować swój raport. Biegły rewident może zakwalifikować swój raport tylko wtedy, gdy przedmiot kwalifikacji wpływa istotnie na prawdziwość i rzetelność sprawozdania finansowego.

1. Wszystkie zastrzeżenia powinny być przedstawione przez biegłego rewidenta w sposób jasny i jednoznaczny w jego raporcie.

2. Nawet jeżeli przedmiot zastrzeżeń jest zawarty w notach przedstawionych przez kierownictwo, które stanowią część sprawozdania finansowego, biegły rewident musi powtórzyć przedmiot zastrzeżeń ponownie w swoim raporcie w sposób jednoznaczny.

3. przed podaniem swoich zastrzeżeń powinien użyć słowa „z zastrzeżeniem”.

4. powinien określić ilościowo wpływ zastrzeżeń na sprawozdania finansowe jako całość, jak również na poszczególne pozycje.

5. Jeżeli wpływ zastrzeżeń nie może być określony ilościowo z dokładnością, biegły rewident może dokonać oszacowania na rozsądnej podstawie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Podczas przeprowadzania badania biegły rewident może nie uzyskać wymaganych informacji i wyjaśnień lub księgi rachunkowe mogą być niedostępne z różnych przyczyn, lub mogą wystąpić różne sytuacje, które ograniczą zakres obowiązków biegłego rewidenta.

W takich sytuacjach może on nie być w stanie sformułować opinii, wówczas biegły rewident odmawia wydania opinii.

Raport negatywny

Jeżeli biegły rewident jest zdania, że sprawozdanie finansowe nie przedstawia prawdziwego i rzetelnego obrazu stanu spraw przedsiębiorstwa, wydaje raport negatywny lub Raport negatywny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *