Articles

PMC

Badania kliniczne oleju z kryla

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniu równoległym oceniano wpływ oleju z kryla na stężenie EPA i DHA w osoczu, jak również inne wskaźniki bezpieczeństwa, tolerancji i wybrane markery metaboliczne.20 To 4-tygodniowe badanie przeprowadzono na osobach z nadwagą i otyłością, które poza tym były ogólnie zdrowe. Badani nie przyjmowali innych leków zmieniających stężenie lipidów ani suplementów oleju rybiego i nie spożywali regularnie ryb. W sumie 76 uczestników zostało przydzielonych losowo do jednej z 3 grup: olej z kryla, olej z ryb (menhaden) lub oliwa z oliwek (kontrola) w dawce dziennej 2 g. Uczestnikom kazano przyjmować cztery kapsułki 500 mg dziennie. Dzienne dawki EPA i DHA wynosiły 216 mg i 90 mg w przypadku oleju z kryla w porównaniu do 212 mg i 178 mg w przypadku oleju z ryb. Uczestnicy badania wypełnili kwestionariusz tolerancji żołądkowo-jelitowej oraz listę kontrolną do oceny objawów ogólnych. Przestrzeganie zaleceń było monitorowane przez wywiady z uczestnikami i liczenie kapsułek. Pod koniec badania zaobserwowano znaczący wzrost poziomu EPA i DHA w osoczu w porównaniu z kontrolą, bez znaczących różnic pomiędzy olejem z kryla i olejem rybim. Bezpieczeństwo i tolerancja były również porównywalne.

Bardzo niewiele randomizowanych badań sprawdzało wpływ oleju z kryla na zdrowie układu sercowo-naczyniowego lub hiperlipidemię. W jednym z najwcześniejszych badań olej z kryla (źródło: olej z kryla Neptune) był oceniany jako naturalne leczenie hiperlipidemii w 12-tygodniowym podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu.26 Pacjentom z łagodnie wysokim lub bardzo wysokim poziomem cholesterolu (193,9-347,9 mg/dl) i trójglicerydów (203,8-354,4 mg/dl) podawano olej z kryla, olej z ryb lub placebo przez 12 tygodni. Olej z kryla podawano w małej dawce 1 lub 1,5 g dziennie lub w dużej dawce 2 lub 3 g dziennie w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI; <30 lub ≥30). Grupa otrzymująca olej rybny otrzymywała dzienną dawkę 3 g, dostarczającą 540 mg EPA i 360 mg DHA. Pacjenci otrzymujący placebo otrzymywali celulozę mikrokrystaliczną. Każda z 4 grup liczyła 30 pacjentów, bez krzyżowania. W porównaniu z wartością wyjściową, zarówno w grupie przyjmującej niską, jak i wysoką dawkę oleju z kryla zaobserwowano poprawę wszystkich parametrów lipidowych w porównaniu z olejem rybim lub placebo. Cholesterol całkowity zmniejszył się o 13% do 18% w obu grupach oleju z kryla w porównaniu z 6% spadkiem dla oleju z ryb i 9% wzrostem dla placebo (wszystkie Ps < .001 w porównaniu z linią podstawową). LDL-C został obniżony o 32% do 39% z olejem z kryla w porównaniu do 5% spadku z olejem rybim i 13% wzrostu z placebo (wszystkie Ps <.001 w porównaniu do linii podstawowej). HDL-C wzrósł o 42% do 60% (P < .001) z olejem z kryla w porównaniu do 4% wzrostu z olejem rybnym lub placebo (P = .002 i P = .850, odpowiednio, w porównaniu do linii podstawowej). Poziom trójglicerydów nie wykazał znaczących spadków przy niskiej dawce oleju z kryla, oleju z ryb lub placebo. Jednakże w grupie stosującej dużą dawkę oleju z kryla nastąpiło zmniejszenie o 27% (P = .028). Po wstępnym 12-tygodniowym badaniu, pacjenci w grupie stosującej niską dawkę oleju z kryla kontynuowali badanie przez kolejne 12 tygodni. Pacjenci ci byli w stanie utrzymać redukcję lipidów, a w niektórych przypadkach osiągnąć dalszą redukcję podczas tej fazy kontrolnej, stosując niższą dawkę podtrzymującą 500 mg dziennie. Podczas gdy wyniki dla oleju z kryla były imponujące, wielkość zmian w pomiarach lipidów była znacznie wyższa niż można by się spodziewać. Dodatkowo, porównanie jest ograniczone przez fakt, że zawartość EPA i DHA w suplementach oleju z kryla nie została podana. Dlatego wyniki te wymagają dalszej walidacji.

W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu analizowano porównawcze działanie oleju z kryla i oleju z ryb u 122 uczestników, u których udokumentowano brak innych rutynowych źródeł omega-3.21 Uczestników randomizowano do jednej z 3 grup: olej z kryla 3 g dziennie, olej z ryb 1,8 g dziennie lub brak suplementacji przez 7 tygodni. W sumie badanie ukończyło 115 uczestników. Olej z kryla użyty w tym badaniu został wyekstrahowany z kryla antarktycznego. Dzienna dawka wynosiła 6 kapsułek, z których każda zawierała 500 mg oleju dostarczającego 90,5 mg EPA + DHA oraz 103,5 mg wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (PUFA). Źródłem oleju rybiego omega-3 był produkt norweski podawany w dziennej dawce 3 kapsułek zawierających po 600 mg oleju rybiego z 288 mg EPA + DHA i 330 mg PUFA omega-3. W sumie, dzienna ilość oleju z kryla stanowiła około 63% dawki zawartej w oleju rybim.

Próbki krwi pobierano po nocnym poście trwającym co najmniej 12 godzin na linii podstawowej i na wizycie końcowej. Poziom EPA, DHA i kwasu dokozapentaenowego (DPA) w osoczu wzrósł znacząco podczas interwencji zarówno w grupie oleju z kryla jak i oleju z ryb w porównaniu do kontroli. Podczas fazy interwencji zaobserwowano niewielkie zmiany w poziomach HDL-C, LDL-C i trójglicerydów. Jednakże jedyną znaczącą zmianą był wzrost LDL-C w grupie oleju rybiego (P = .039). Nie zaobserwowano różnic w stosunku HDL-C / triglicerydów w grupie oleju rybnego lub w grupie kontrolnej. Odwrotnie, stosunek ten był znacząco zwiększony w grupie oleju z kryla. Zmiany w apolipoproteinie B (Apo B-100) były niewielkie i nieistotne dla wszystkich badanych grup. Jedynie zmiana poziomu Apo B-100 w grupie oleju z kryla była znacząca. Ponadto w 3 grupach nie zaobserwowano znaczącego wzrostu markerów stanu zapalnego, hemostazy lub stresu oksydacyjnego. Wskaźniki wycofania były podobne w 3 grupach. Porównywalny wzrost EPA i DHA wśród osób stosujących olej z kryla pomimo niższej dawki PUFA omega-3 w porównaniu do grupy stosującej olej rybi jest zgodny z wcześniejszymi badaniami sugerującymi, że olej z kryla jest bardziej biodostępnym źródłem PUFA omega-3.

Inne badanie dotyczyło wpływu oleju z kryla na stężenie trójglicerydów w surowicy i wskaźnik omega-3.23 W podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu 300 pacjentów z poziomem triglicerydów od 150 do 499 mg/dl otrzymywało przez 12 tygodni różne dawki oleju z kryla (0,5, 1, 2 lub 4 g dziennie) lub oliwy z oliwek (placebo). Te ilości oleju z kryla odpowiadały 100, 200, 400 lub 800 mg EPA+DHA dziennie. Uczestnicy zgłaszali niskie spożycie tłustych ryb, definiowane jako mniej niż dwa razy w miesiącu. Poziom triglicerydów na czczo mierzono na linii podstawowej, w 6 i 12 tygodniu. W celu zwiększenia mocy statystycznej, ostateczne analizy objęły wszystkich pacjentów przyjmujących olej z kryla, niezależnie od dawki. W porównaniu do placebo, pacjenci przyjmujący olej z kryla wykazali 10,2% redukcję poziomu trójglicerydów. Nie zaobserwowano różnic w poziomach LDL-C. Być może najważniejszym wynikiem tego badania był znaczący wzrost wskaźnika omega-3 we wszystkich grupach przyjmujących olej z kryla, zaobserwowany zarówno po 6 jak i 12 tygodniach. Odpowiednie zmiany wynosiły 8%, 18%, 29% i 73% dla dawek 0,5, 1, 2 i 4 g oleju z kryla w porównaniu do -3% w przypadku placebo. Głównym ograniczeniem tego badania jest duża zmienność wewnątrzosobnicza, która wystąpiła w pomiarach triglicerydów na czczo. Ponieważ nie zostało to uwzględnione w obliczeniach mocy, badacze byli zmuszeni do połączenia wszystkich użytkowników oleju z kryla w jedną grupę, pomimo różnych dawek. Ogólnie rzecz biorąc, średnia dzienna dawka oleju z kryla wynosiła 1,875 g, dostarczając 385 mg EPA+DHA. Spowodowało to zmniejszenie poziomu trójglicerydów o około 6% w porównaniu z poziomem wyjściowym. Ta dzienna dawka jest niższa niż ta stosowana we wcześniejszych badaniach oceniających poziom trójglicerydów. Dodatkowe badania z wielokrotnymi pomiarami poziomu triglicerydów dla każdej osoby będą potrzebne do potwierdzenia tych wyników.

Mała liczba badań klinicznych i znaczna niejednorodność projektów uniemożliwiają wyciągnięcie ostatecznych wniosków. W sumie jednak te randomizowane badania dostarczają wstępnych dowodów na to, że olej z kryla jest co najmniej równoważny, a być może lepszy niż olej rybi w zwiększaniu stężenia EPA i DHA we krwi. Nie wiadomo jednak, czy te zmiany przełożą się na poprawę wyników sercowo-naczyniowych. Potrzebne są dodatkowe badania, aby dokładniej zbadać wpływ oleju z kryla na panel lipidowy, a w szczególności potencjalny wpływ na redukcję triglicerydów.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *