Articles

Psychologische Oorzaken en Gevolgen van Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Intoleranties

Preamble

Wij danken de voorzitter van deze Plenaire Zitting van de Verenigde Naties en de organisatoren van de Conferentie met alle respect voor deze uitnodiging om het voltallige orgaan van deze historische Conferentie toe te spreken. Als vertegenwoordigers van een niet-gouvernementele organisatie in de Verenigde Staten, en van verschillende internationale psychologische verenigingen, zijn wij bijzonder verheugd over deze gelegenheid om onze stem toe te voegen aan de wereldwijde slachtoffers van racisme.

Wij zijn leden van een NGO die zich inzet voor de uitroeiing van de psychologische marteling en verspilling van menselijk potentieel als gevolg van de barbaarse, onmenselijke en onwettige, racistische systemen van menselijke verhoudingen. Wij zijn nog vastbeslotener om een werkbaar, vitaal en levend WCAR-document te ontwikkelen; een document dat de legitieme zorgen en mensenrechten weerspiegelt van honderden miljoenen mensen over de hele wereld voor verbetering van de kwaliteit van hun leven door het ondraaglijke gewicht van racisme, armoede, discriminatie en psychologische marteling weg te nemen.

Racisme in al zijn afschuwelijke vormen wordt van generatie op generatie doorgegeven en manifesteert zich in individueel gedrag, institutionele normen en praktijken, en culturele waarden en patronen. Racisme dient tegelijkertijd om de hiërarchische overheersing van de ene raciale of etnische groep over de andere groep(en) te rationaliseren, en psychologische, sociale en materiële voordelen voor de dominante groep in stand te houden. Zowel actief racisme als passieve acceptatie van op ras gebaseerde voorrechten verstoren de geestelijke gezondheid en het psychologisch functioneren van zowel slachtoffers als daders van raciaal onrecht.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat respect voor de inherente waardigheid en het welzijn van ieder lid van de menselijke familie het psychologische fundament is van vrijheid, menselijke gerechtigheid en vrede in de wereld. Dit belangrijke beginsel wordt erkend in het Handvest van de Verenigde Naties (1945), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en alle daaropvolgende mensenrechtenverklaringen en -verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1965). Daarom dringen wij aan op de integratie van psychologische en positieve geestelijke gezondheidsproblemen in het kader van de WCAR als een noodzakelijke voorwaarde voor de effectieve uitvoering van rechtsmiddelen en corrigerende en preventieve maatregelen en strategieën.

Ontwikkel rechtsmiddelen en corrigerende strategieën

De oorzaken van racisme en aanverwante onverdraagzaamheid en de middelen om deze in stand te houden zijn complex en omvatten juridische kwetsbaarheid en discriminatie, economische en onderwijsachterstand, sociale en politieke marginalisering, en psychologisch slachtofferschap. Daarom dringen wij er bij regeringen, academische en professionele, filantropische, religieuze, humanitaire en bedrijfsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en andere groepen uit de civiele samenleving, en de Verenigde Naties op aan om:

  • De levenskwaliteit van slachtoffers van racisme en andere vormen van intolerantie, met name vrouwen en kinderen, migranten en vluchtelingen, leden van multi-etnische staten, inheemse volkeren, Afrikaanse volkeren en volkeren van Afrikaanse afkomst, slachtoffers van handicaps en lichamelijke en geestelijke stoornissen, te erkennen, te beschermen en te bevorderen;

  • Instituten voor gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming en bevordering van de geestelijke gezondheid op het hoogste niveau oprichten, bekrachtigen en actief financieel ondersteunen. Deze instituten moeten een hoge prioriteit toekennen aan onderzoek en beleidsontwikkeling en aan de bevordering van onderzoek en programma’s voor het opsporen van de gevolgen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid; en de status van aanverwante raciale en etnische ongelijkheden in sociale, educatieve, economische, politieke, gezondheids- en psychologische status;

  • Er moet binnen de Wereldgezondheidsorganisatie en het VN-systeem programmatische steun komen voor geestelijke gezondheid op hetzelfde niveau als voor lichamelijke gezondheid. Prioriteit geven aan racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante intoleranties als factoren die psychologisch welzijn en een positieve gezondheid en geestelijke gezondheid in de weg staan, met inbegrip van discriminatie bij de toegang tot en de behandeling van gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg, en het ontbreken van een effectieve, cultureel competente opleiding van medische zorgverleners en zorgverleners op het gebied van geestelijke gezondheidszorg;

  • Elimination biases in research and diagnostic instruments, methods and procedures that reflect and perpetuate racial and ethnic disparities and racism in medical, psychological and psychiatric, educational, employment and other institutional assessments;

  • Recognize and support using the impressive wealth of existing educational curricula and resources against racism at all levels of formal education to promote understanding of human rights, especially historical and intercultural approaches developed by UNESCO.

  • Oprichting van een “brandpunt” voor rassengelijkheid in het VN-Bureau van de Secretaris-Generaal, dat moet toezien op de integratie van kwesties in verband met rassengelijkheid in de werkzaamheden van alle functionele organen en speciale mechanismen van de VN, op zijn minst gelijkwaardig aan die voor vrouwen en kinderen;

  • Oprichting van een “internationaal instituut voor onderzoek en overheidsbeleid” voor het tijdens de WCAR goedgekeurde actieprogramma, dat de capaciteitsopbouw voor de verwezenlijking van de WCAR-doelstellingen moet controleren en evalueren.

Dank u voor uw aandacht voor onze analyses en aanbevelingen. Het systeem van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid is wijdverbreid en omvat van generatie op generatie overgedragen materiële deprivatie en ongelijkheden, institutionele regelingen en normen, overtuigingen en ideologieën van culturele superioriteit, en negatieve psychologische gevolgen voor de onderdrukten en onderdrukkers. Elk van deze dimensies van het racismesysteem moet worden aangepakt, als we de invloeden ervan willen omkeren om een menselijker, rechtvaardiger en vreedzamer wereld tot stand te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *