Articles

1. Opvattingen over het machtsevenwicht tussen de VS en China

De Verenigde Staten worden in 21 van de 34 onderzochte landen genoemd als de economische topmacht, terwijl China in 12 landen als de economische topmacht wordt beschouwd (in Libanon hebben de VS en China dezelfde positie). Toch is het publiek relatief verdeeld, aangezien in de meeste landen niet meer dan de helft een van beide landen als de beste economie wordt beschouwd. En slechts weinigen beschouwen Japan of de landen van de Europese Unie als de grootste economische macht.

In het algemeen beschouwen de meeste niet-Europese landen de Verenigde Staten als ’s werelds grootste economische macht, terwijl die in Europa eerder China noemen. In de onderzochte landen in Azië en de Stille Oceaan bijvoorbeeld zegt 46% van de ondervraagden dat de VS de grootste economie ter wereld is, terwijl 25% van de ondervraagden hetzelfde over China zegt. Ook in veel van deze landen is er weinig onduidelijkheid over welk land domineert, met tweecijferige verschillen tussen de percentages die de VS en die welke China als de beste economie kiezen. Dit is het meest extreem in Zuid-Korea, waar er een verschil van 70 procentpunten is tussen degenen die de Amerikaanse economische suprematie (82%) en de Chinese dominantie (12%) aanhalen. Zuid-Koreanen zijn dit jaar ook vaker geneigd de VS als de belangrijkste economie ter wereld te noemen dan vorig jaar (een stijging met 15 procentpunten). Binnen de regio springen Indonesiërs en Australiërs eruit omdat zij vaker China als de belangrijkste wereldeconomie kiezen, hoewel Indonesiërs enigszins verdeeld zijn (21% VS, 24% China) en ongeveer evenveel Japanners (22%) Japan als de belangrijkste economie noemen.

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika beschouwen meerderheden of pluraliteiten de VS als de belangrijkste economie ter wereld. In Israël is zes op de tien deze mening toegedaan en in Turkije en Tunesië is ongeveer de helft dezelfde mening toegedaan (respectievelijk 49% en 47%). De VS en China staan op gelijke hoogte in Libanon, met een derde die beide de topeconomie noemt. In Tunesië en Israël groeide de overtuiging dat de VS de dominante economische macht is met dubbele cijfers ten opzichte van 2018 (een stijging van respectievelijk 12 en 10 punten).

Ook zien meer mensen de VS dan China als de topeconomie in alle drie de ondervraagde Afrikaanse landen bezuiden de Sahara, hoewel het publiek grotendeels verdeeld is. In Nigeria en Zuid-Afrika wijkt de tendens om de VS te noemen af van vorig jaar, toen in beide landen meer mensen China als ’s werelds grootste economische macht noemden.

De VS blijft de eerste keuze voor alle drie onderzochte Latijns-Amerikaanse landen. Ongeveer een derde noemt China echter nog steeds als de topeconomie in Mexico en Argentinië, en dit aandeel is sinds 2018 met 6 procentpunten gestegen in Argentinië.

Alleen in Europa noemen meer landen China als de belangrijkste economie ter wereld. Een mediaan van 41% in de 14 ondervraagde EU-lidstaten noemt China, vergeleken met een mediaan van 39% die hetzelfde zegt over de Verenigde Staten. De voorsprong van China op de VS is vooral duidelijk in Duitsland, Nederland, Tsjechië en Frankrijk, waar de kans minstens 10 procentpunten groter is dat de mensen China als de leidende economie zien. In Frankrijk is het aandeel dat China als de economische topmacht beschouwt sinds 2018 met 7 procentpunten gestegen, waardoor de topkeuze van de VS naar China is verschoven. Spanjaarden, Zweden en Bulgaren zijn gematigder, met ongeveer 5 procentpunten verschil in hun beoordeling van de twee economieën. In het VK is de kans ongeveer even groot dat zij China of de VS als de beste economie aanwijzen (42% vs. 41%). In vijf Europese landen waar de afgelopen tien jaar consequent is gevraagd welke economie het sterkst is – Frankrijk, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Polen – kwam China vaker wel dan niet als beste uit de bus.

Toch zien de Litouwers de VS 23 procentpunten vaker als de beste economie. Polen en Slowaken verkiezen de VS ook ten minste 10 procentpunten boven China. Grieken, Italianen en Hongaren beoordelen de Amerikaanse economie eveneens als krachtiger dan de Chinese, maar met een kleinere marge (5 punten in alle drie de landen).

De meningen in Rusland en Oekraïne zijn verdeeld. De Oekraïners vinden de VS dominant met een marge van 22 punten, terwijl de Russen China kiezen met 33 punten. Voor Russen is dit een stijging van 14 punten in het aandeel dat China koos in 2018, en een voortzetting van een gestaag stijgende trend in het aandeel dat China ziet als ’s werelds leidende economie.

Meerderheden in de meeste landen zien zowel de VS als China hun binnenlandse economie sterk beïnvloeden

Meerderheden in de meeste ondervraagde landen zeggen dat China een aanzienlijke mate van invloed heeft op de economische aangelegenheden van hun landen. In de 16 ondervraagde landen zegt gemiddeld 63% dat China veel of redelijk veel invloed heeft.1

In de ondervraagde landen in Azië en de Stille Oceaan zeggen vooral Zuid-Koreanen, Japanners en Australiërs dat China veel of redelijk veel invloed heeft op de economie van hun land: ongeveer negen op de tien of meer zijn die mening toegedaan. Libanon springt er ook uit in het Midden-Oosten, waar 85% zegt dat China ten minste een redelijke mate van invloed heeft op de Libanese economische omstandigheden.

Ruwweg driekwart in Kenia en Nigeria zegt hetzelfde, terwijl ongeveer zes op de tien in de drie onderzochte Latijns-Amerikaanse landen ten minste een redelijke mate van Chinese invloed op hun binnenlandse economieën zien.

In deze 16 landen zegt gemiddeld 75% dat de VS een grote of redelijke invloed op de economie van hun land heeft.VS een grote of redelijke invloed op de economische omstandigheden in hun land, vergeleken met een mediaan van 19% die zegt dat de VS weinig of geen invloed heeft.

Wanneer de twee grootmachten worden vergeleken, zijn er in de regio Azië-Stille Oceaan met een kleine marge meer mensen die zeggen dat China een grote rol speelt in de economische omstandigheden in hun land (mediaan van 78% in zes landen) dan mensen die hetzelfde zeggen van de VS (74%). Maar in Zuid-Korea en Japan zeggen meer dan negen op de tien dat beide grootmachten een grote invloed hebben. Indiërs en Filippino’s zijn ongeveer 10 procentpunten meer geneigd de Amerikaanse invloed op hun economieën te zien, terwijl Australiërs 18 procentpunten meer geneigd zijn de invloed van China te zien.

Alle drie ondervraagde Afrikaanse burgers bezuiden de Sahara zijn meer geneigd de Chinese economische invloed te zien, met een verschil van ongeveer 10 procentpunten in Nigeria en Zuid-Afrika. In Latijns-Amerika daarentegen zien de respondenten meer in de invloed van de VS

En in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zien de respondenten in Israël en Turkije meer in de invloed van de VS, met een verschil van ongeveer 20 punten of meer. Libanon en Tunesië geven ongeveer even vaak aan dat de VS of China veel of weinig invloed hebben.

Er zijn er meer die de Chinese invloed op de economie als positief omschrijven dan die van de VS

Mensen die zeiden dat China of de VS op zijn minst enige invloed hadden op de economische omstandigheden van hun land, werd ook gevraagd die invloed als positief of negatief te beoordelen.

In de landen van Azië en de Stille Oceaan zijn de meningen over de Chinese invloed tamelijk verdeeld; Australiërs, Filippino’s en Indonesiërs zien de Chinese invloed eerder als positief dan als negatief, terwijl Japanners, Zuid-Koreanen en Indiërs de Chinese invloed eerder als negatief dan als positief beoordelen.

De meningen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn ook tegenstrijdig. De mensen in Israël en Libanon zien de Chinese invloed op de economische omstandigheden in hun land veel eerder als positief. Tunesiërs zien de Chinese invloed ook meer positief dan negatief, maar met een kleinere marge. Turken zien de Chinese invloed vaker negatief.

De meningen elders zijn duidelijker. Een meerderheid in de onderzochte Afrikaanse landen bezuiden de Sahara vindt de Chinese invloed positief, vooral in Nigeria, waar ongeveer zeven op de tien deze mening zijn toegedaan. Ongeveer vier op de tien zien de Chinese invloed ook positief in de ondervraagde Latijns-Amerikaanse landen.

In de meeste landen hebben aanzienlijke minderheden geen mening over de invloed van China.

Wanneer het gaat om de Amerikaanse invloed, zijn de beoordelingen iets minder positief; een mediaan van 42% beoordeelt deze positief, terwijl 34% zegt dat de V.S.

Deelnemers in de regio Azië-Stille Oceaan beschrijven de economische invloed van de VS in hun land vaker positief dan negatief. Dit geldt vooral voor de Filippijnen, waar 65% zegt dat de VS een positieve invloed hebben op hun economische omstandigheden en 25% zegt dat de VS een negatieve invloed hebben – een verschil van 40 procentpunten. Indiërs, Indonesiërs en Zuid-Koreanen zijn ook veel meer geneigd om de invloed van de VS als positief dan als negatief te beschouwen. Alleen in Australië zeggen meer mensen dat de VS een negatieve invloed hebben (46%) dan een positieve (38%). Japanners zijn relatief verdeeld over deze kwestie, met 42% voor een positieve invloed en 39% voor een negatieve.

In de onderzochte landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zien de meeste burgers de economische invloed van de VS eerder als ongunstig, ook al omschrijven Israëli’s de rol van de VS bijna unaniem als goed (82% positief). Vooral in Turkije zegt ongeveer driekwart dat de VS een negatieve invloed heeft op hun binnenlandse economische omstandigheden. In Libanon en Tunesië is de kans minstens 20 procentpunten groter dat de invloed negatief is.

In de drie onderzochte landen bezuiden de Sahara zeggen meer mensen dat de VS een positieve economische invloed hebben dan dat zij een negatieve invloed hebben. Toch is er een aanzienlijke minderheid van ongeveer één op vijf of meer die de VS negatief beoordeelt. In de drie onderzochte Latijnsamerikaanse landen lopen de meningen uiteen: de Brazilianen zijn over het algemeen positief over de Amerikaanse rol (44%), terwijl de Argentijnen en Mexicanen het tegendeel beweren (respectievelijk 55% en 46% negatief).

Wanneer de waargenomen positieve invloed van de VS en China rechtstreeks wordt vergeleken, wordt de Chinese economische invloed, buiten de regio Azië-Stille Oceaan, over het algemeen positiever beoordeeld dan de Amerikaanse invloed. In drie van de onderzochte landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bijvoorbeeld, beschrijven de mensen de rol van China in hun economie veel vaker in positieve termen dan de rol van Amerika. In Libanon zeggen ongeveer twee keer zoveel mensen dat China een goede invloed heeft (50%) dan dat zij hetzelfde zeggen over de VS (26%). Ook in Afrika bezuiden de Sahara en Latijns-Amerika beschrijven de meesten de Chinese invloed positief, hoewel in de meeste landen ook aanzienlijke aantallen de Amerikaanse invloed positief beoordelen.

Maar in een groot deel van de regio Azië-Stille Oceaan beoordelen de mensen de economische invloed van de V.S. eerder positief dan die van de Chinezen, of althans zien ze die vergelijkbaar. Alleen in Australië en Indonesië zeggen meer mensen dat de invloed van China goed is dan dat ze hetzelfde zeggen over de VS. Maar in Indonesië wordt de invloed van China met een zeer kleine marge positiever beoordeeld.

Favoriete meningen over de Chinese economische invloed komen vaker voor bij degenen die denken dat hun land goede economische banden met China heeft en bij degenen die de voorkeur geven aan een nauwe economische relatie met China. Degenen die hetzelfde denken over de VS zien de economische invloed van de VS ook vaker als goed.

De meesten zeggen dat de huidige economische betrekkingen met zowel China als de VS goed zijn

Wanneer het gaat om de huidige stand van de economische betrekkingen met China, beschrijven de burgers deze veel vaker als goed (mediaan van 66%) dan als slecht (21%). Behalve in Canada, de VS en enkele van de ondervraagde landen in het Aziatisch-Pacifisch gebied, oordeelt in elk ander land ongeveer de helft of meer positief over de huidige economische betrekkingen.

In de nasleep van grote handelsgeschillen en politieke spanningen met China beschrijft ongeveer de helft van zowel de VS als Canada de huidige bilaterale economische betrekkingen als slecht. Ook in Zuid-Korea en Japan zegt respectievelijk 66% en 51% dat de betrekkingen negatief zijn.

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zegt in alle landen behalve Turkije de meerderheid dat de economische betrekkingen tussen hun land en China goed verlopen. Zelfs in Turkije is ongeveer de helft van de ondervraagden van mening dat de relatie positief is.

Ook in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in Latijns-Amerika zijn de ondervraagden in meerderheid van mening dat hun economische relatie met China positief is.

De meesten vinden ook dat de huidige economische betrekkingen met de Verenigde Staten goed verlopen; een mediaan van 64% zegt dat de betrekkingen in goede vorm verkeren, vergeleken met 23% die het tegenovergestelde beweert.

Dit gevoel is het grootst onder de Israëli’s, van wie 96% zegt dat de Amerikaans-Israëlische economische banden positief zijn. De andere onderzochte landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de enige landen waar minder dan de helft zegt dat de betrekkingen momenteel positief zijn. Dit geldt met name voor Turkije, waar ongeveer tweederde de economische banden tussen hun land en de VS slecht vindt, zelfs voordat de VS in oktober nieuwe sancties tegen Turkije heeft afgekondigd.

De houding in de onderzochte Afrikaanse landen bezuiden de Sahara is ook positief, met ongeveer zeven op de tien of meer in elk land die zeggen dat de betrekkingen positief zijn. De meningen in de ondervraagde Latijns-Amerikaanse landen zijn vergelijkbaar, hoewel minder uitbundig; minder dan twee derde in alle drie de landen zegt dat hun economische banden met de VS positief zijn, en een aanzienlijke minderheid zegt dat de banden slecht zijn.

Canadezen hebben ook gematigde evaluaties, met ongeveer twee derde die zegt dat de banden goed zijn en ongeveer een derde die het er niet mee eens is.

En wanneer de economische banden met de VS en China worden vergeleken, hebben veel burgers een optimistisch beeld van hun huidige economische betrekkingen met beide grootmachten. Meer dan tweederde in elk van de ondervraagde Afrikaanse landen bezuiden de Sahara omschrijft de huidige economische banden met zowel China als de VS als goed, en ongeveer de helft of meer zegt hetzelfde in elk van de ondervraagde Latijns-Amerikaanse landen.

In de regio Azië-Stille Oceaan worden de banden met de VS vaker als goed beoordeeld in India, Zuid-Korea en Japan. Een meerderheid in deze landen beoordeelt de economische betrekkingen met de VS als positief, terwijl slechts een minderheid hetzelfde zegt over China. Het verschil is vooral uitgesproken in India, waar bijna driekwart zegt goede economische betrekkingen te hebben met de VS en ongeveer vier op de tien hetzelfde zegt over China, een verschil van 35 procentpunten.

Dit patroon is omgekeerd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar alle bevolkingsgroepen behalve Israël hun economische betrekkingen met China positiever beoordelen. Dit geldt met name voor Libanon, waar een verschil van 40 procentpunten bestaat tussen het percentage burgers dat zegt dat hun banden met de VS goed zijn en het percentage dat zegt dat de banden met China goed zijn. Alleen in Israël zeggen meer mensen dat de banden met de VS goed zijn, en zelfs daar zien acht op de tien hun economische banden met China nog als positief.

Stevigere economische banden met VS voorkeur

Zestien burgers werd gevraagd of zij sterkere economische banden met de VS of China prefereren. Per saldo geven meer mensen de voorkeur aan nauwere betrekkingen met de VS (mediaan 46%) dan met China (32%). De meningen zijn verdeeld in de ondervraagde landen in Azië en de Stille Oceaan, waarbij in alle zes de landen een groter percentage de voorkeur geeft aan sterke economische banden met de VS. Vooral in Japan, Zuid-Korea, de Filippijnen en India wordt de voorkeur gegeven aan banden met de VS; zij verkiezen de betrekkingen met de VS boven die met China met ongeveer 40 procentpunten of meer. Voor Australiërs en Zuid-Koreanen zijn de resultaten van dit jaar een ommekeer ten opzichte van 2015, toen meer mensen de voorkeur gaven aan sterke economische banden met China.

Voor de vier ondervraagde landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de meningen verdeeld. In Turkije en Israël zijn sterke banden met de VS belangrijker, terwijl in Libanon en Tunesië nauwe economische banden met China belangrijker zijn. Toch geven aanzienlijke minderheden in Libanon en Israël te kennen dat sterke banden met beide landen belangrijker zijn, en ongeveer tweederde in Tunesië is dezelfde mening toegedaan.

In de onderzochte Afrikaanse landen bezuiden de Sahara geven alleen die in Nigeria de voorkeur aan sterke economische banden met China boven die met de V.S. Ongeveer drie op de tien in Nigeria geven ook te kennen dat sterke banden met beide landen belangrijker zijn. Van de drie ondervraagde Latijns-Amerikaanse landen verkiezen de Argentijnen als enige de banden met China boven die met de VS, zij het met slechts 2 procentpunten.

De voorkeur voor sterke economische banden met de VS of China verschilt op basis van de perceptie van economische macht. Degenen die zeggen dat China ’s werelds grootste economische macht is, geven eerder de voorkeur aan sterke economische banden met China, en omgekeerd. In Libanon, bijvoorbeeld, zijn degenen die zeggen dat China ’s werelds grootste economische macht is 62 procentpunten meer geneigd dan degenen die denken dat de VS de grootste economie is, om sterke economische banden met China te willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *